Rukun Iman

Oleh: Nurul Shafiqah Binti Mohamad Kamal

Rukun Iman”

pendahuluan    :
Akidah bermaksud kepercayaan atau keimanan yang bersungguh- sungguh di dalam hati. Akidah juga bermaksud kepercayaan dan keyakinan yang bersungguh- sungguh kepada kewujudan dan keesaan Allah SWT, beriman kepada kewujudan malaikat makhluk Allah SWT yang bersifat maksum, beriman kepada para nabi dan rasul, beriman kepada kitab – kitab Allah SWT yang telah diturunkan kepada rasul – rasulNya, beriman kepada hari pembalasan dan beriman kepada Qada’ dan Qadar Allah SWT. Kepercayaan kepada keenam – enam perkara ini yang membentuk rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim.

Sebagai seorang muslim, kita wajib mempercayai enam rukun iman ini. Sesiapa yang mengingkari rukun iman, maka jadilah ia seorang murtad. Allah SWT berfirman:

177. bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan Segala malaikat, dan Segala kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang Yang terlantar Dalam perjalanan, dan kepada orang-orang Yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang Yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang Yang sabar Dalam masa kesempitan, dan Dalam masa kesakitan, dan juga Dalam masa bertempur Dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang Yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang Yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang Yang bertaqwa.


Dan di dalam ayat lain juga Allah berfirman:
285. Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya". mereka berkata lagi: Kami dengar dan Kami taat (Kami pohonkan) keampunanMu Wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

Iman menurut Islam adalah ucapan yang lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota. Iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah SWT dan akan berkurang dengan melakukan maksiat. Contoh iman dalam bentuk ucapan lisan adalah: dzikir, do’a, amar ma’ruf nahi munkar, membaca Al-Qur’an dan lain-lain. Dan dalam bentuk keyakinan hati; seperti meyakini keesaan Allah dalam Rububiyyah, Uluhiyyah, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, keyakinan tentang wajibnya beribadah hanya untuk Allah semata tanpa menyukutukan-Nya dengan suatu apapun dan hal-hal lain yang berhubungan dengan niat.

Dan iman seorang hamba Allah itu akan bertambah dan meningkat apabila ketaatan dan amal ibadat mereka bertambah dan meningkat, sebaliknya terjadi bilamana iman mereka akan berkurang jika amal ibadat mereka juga berkurang. Bagaimanapun perbuatan maksiat sangat memberi kesan kepada iman seseorang hamba Allah SWT itu, yang mana apabila kemaksiatan itu dalam bentuk syirik dan kufur,maka iman mereka boleh luntur dari akarnya lagi.MAka Allah berfirman dalam Al Quran:

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukanNya (dengan sesuatu apajua), dan akan mengampunkan dosa Yang lain dari itu bagi sesiapa Yang dikehendakiNya (menurut aturan SyariatNya). dan sesiapa Yang mempersekutukan Allah (dengan sesuatu Yang lain), maka Sesungguhnya ia telah melakukan dosa Yang besar.

Maka jelaslah disini iman seseorang itu mestilah sentiasa bertambah setiap hari tanpa melakukan sebarang perkara yang boleh merosakkan iman tersebut. Rukun iman pula akan menjadi teras atau akar kepada membentuk muslim sejati.

Rukun Pertama : Beriman Kepada Allah SWT

Melahirkan rasa iman kepada Alla SWT.Seseorang tidak akan dianggap beriman jika mereka tidak meyakini perkara – perkara seperti berikut :

    Meyakini bahawa Allah satu – satuNya pencipta alam ini yang menguasai, merancang segala sesuatu dan bolah mematikan serta menghidupkan dan yang mendatangkan segala manfaat dan kemudharatan dia ala mini. Segala makhluk mahupun malaikat, jin, manusia adalah hamba Allah SWT yang berada di bawah kekuaasaan, ketetapan dan kehendakNya. Allah berfirman :

21. Wahai sekalian manusia! Beribadatlah kepada Tuhan kamu Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang Yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu (menjadi orang-orang yang) bertaqwa.
22. Dia lah Yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit (serta Segala isinya) sebagai bangunan (yang dibina Dengan kukuhnya); dan diturunkanNya air hujan dari langit, lalu dikeluarkanNya Dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan Yang menjadi rezeki bagi kamu; maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah, sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui (bahawa Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa).

Dan didalam ayat lain Allah juga berfirman:

54. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dalam enam masa lalu ia bersemayam di atas Arasy; ia melindungi malam Dengan siang Yang mengiringinya Dengan deras (silih berganti) dan (ia pula Yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (Semuanya) tunduk kepada perintahNya. ingatlah, kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah Yang mencipta dan mentadbirkan sekalian alam.

Meyakini juga bahawa Allah memiliki nama- nama paling agung dan sifat-sifat yang paling sempurna yang mana telah banyak dijelaskan dalam Al Quran dan sunnah nabi seperti:

180. dan Allah mempunyai nama-nama Yang baik (yang mulia), maka serulah (dan berdoalah) kepadanya Dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang Yang berpaling dari kebenaran Dalam masa menggunakan nama-namaNya. mereka akan mendapat balasan mengenai apa Yang mereka telah kerjakan.

    Sesungguhnya Allah memiliki nama nama yang mulia dan sifat sifat yang paling sempurna yang tidak ada cacat celanya sehingga tidak ada suatu makhluk pun yang mampu menandingi dan menyerupai sifat sifat Allah yang agung itu. Dan di antara nama-nama Allah itu; Al-Hayyu (Yang Maha Hidup), maka Allah memiliki sifat Al-Hayat (hidup) yang wajib ditetapkan kepada-Nya secara sempurna dan layak. Iaitu hidup yang sempurna, lagi abadi, yang terhimpun pada-Nya

Keyakinan hamba bahwa Allah SWT adalah Tuhan yang satu. Dialah satu-satunya yang berhak untuk menerima semua ibadah yang lahir dan batin, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Allah berfirman:
36. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut". maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya.

Rukun kedua: beriman kepada malaikat

Beriman kepada malaikat bermaksud percaya bahawa Allah mencipata Malaikat-malaikat. Allah menjadikan mereka dari cahaya, diciptakan untuk sentiasa taat kepada-Nya dan tidak pernah membangkang terhadap apa saja yang diperintahkan Allah kepada mereka,sentiasa mengerjakan semua perintah-Nya,terus-menerus bertasbih kepada Allah siang dan malam, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah, dan Allah membebankan kepada mereka berbagai tugas yang berbeza- beza.

Allah berfirman:
177. bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan Segala malaikat, dan Segala kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, - kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang Yang terlantar Dalam perjalanan, dan kepada orang-orang Yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang Yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang Yang sabar Dalam masa kesempitan, dan Dalam masa kesakitan, dan juga Dalam masa bertempur Dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang Yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang Yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang Yang bertaqwa.

Beriman kepada malaikat adalah rukun kedua dalam rukun iman, maka tidak iman seseorang itu jika mereka tidak mempercayai wujudnya malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah wajib sebagaiman rukun rukun iman yang lain. Barangsiapa yang meningkari kewujudan malaikat akan dianggap kufur dan menentang Al Quran, sunnah dan ijma’.Allah berfirman:

136. Wahai orang-orang Yang beriman! Tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan RasulNya, dan kepada Kitab Al-Quran Yang telah diturunkan kepada RasulNya (Muhammad, s.a.w), dan juga kepada Kitab-kitab suci Yang telah diturunkan dahulu daripada itu. dan sesiapa Yang kufur ingkar kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya dan juga hari akhirat, maka Sesungguhnya ia telah sesat Dengan kesesatan Yang amat jauh.

Beriman kepada malaikat kepada malaikat boleh melalui dua cara,beriman secara global mahupun terperinci. Beriman kepada malaikat secara global melibatkan beberapa hal, diantaranya:

Mengakui kewujudan malaikat, dan bahawa mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Diciptakan untuk beribadah kepada-Nya, dan kewujudan mereka adalah hakiki. Ketidak-mampuan kita melihatnya bukan bererti mereka tidak ada,

Menempatkan mereka sesuai dengan kedudukan yang Allah tetapkan untuk mereka,dimana mereka adalah sebagai hamba-Nya yang selalu siap untuk diperintah, Allah telah memuliakan mereka dengan mengangkat kedudukannya serta mendekatkan mereka kepada-Nya, dan bahwasanya di antara mereka ada yang sebagai utusan untuk membawa wahyu dan yang lainnya sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Allah berfirman:
26. dan mereka (yang musyrik) berkata: "(Allah) Ar-Rahman mempunyai anak". Maha Sucilah ia. bahkan (Mereka Yang dikatakan menjadi anak Allah itu) ialah hamba-hambaNya Yang dimuliakan.
27. mereka tidak mendahuluiNya Dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa Yang
diperintahkanNya.

Rukun ketiga : beriman kepada kitab

Beriman kepada kitab Allah SWT merupakan rukun ketiga dalam enam rukun
iman dalam Islam. Allah telah mungutus para Rasul untuk menyampaikan kebenaran ajaran
Islam dan menurunkan kitab kitab ini sebagai rahmat dan petunjuk jelas ke jalan yang benar
kepada umat umat rasul tersebut.

Allah berfirman:
25. Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami Dengan membawa bukti-bukti dan
mukjizat Yang jelas nyata, dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab suci dan
keterangan Yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan dan Kami
telah menciptakan besi Dengan keadaannya mengandungi kekuatan Yang handal serta berbagai
faedah lagi bagi manusia. (dijadikan besi Dengan keadaan Yang demikian, supaya manusia
menggunakan faedah-faedah itu Dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata
pengetahuan Allah tentang orang Yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan
mempertahankan ugama Allah serta menolong Rasul-rasulNya, padahal balasan baiknya tidak
kelihatan (kepadanya); Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.

Beriman kepada kitab bererti membenarkan secara mutlak bahawa Allah
mempunyai kitab kitab yang diturunkan kepada rasul-rasul-Nya dan kitab-kitab tersebut
merupakan kalam Allah yang hakiki, ia merupakan cahaya dan petunjuk, semua
kandungannya merupakan kebenaran, kejujuran dan keadilan yang wajib diikuti dan
dilaksanakan. Dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah SWT.

Seorang muslim wajib beriman dengan kitab kitab Allah dan kepada sesiapa
yang akan dianggap kafir.Allah berfirman:

155. dan ini sebuah Kitab (Al-Quran) Yang Kami turunkan, Yang ada berkatnya (banyak manfaatnya).
oleh itu, hendaklah kamu menurutnya; dan bertaqwalah (kepada Allah), Mudah-mudahan kamu
beroleh rahmat.

Rukun keempat: beriman kepada Rasul

Beriman kepada rasul adalah salah satu rukun iman, dimana tidak sah iman seseorang tanpa
beriman kepada para rasul. Maksud beriman kepada rasul adalah: meyakini secara pasti
bahwa Allah subhanahu wataala mempunyai rasul-rasul, mereka sengaja dipilih Allah untuk
menyampaikan risalah-Nya. Barangsiapa mengikuti mereka maka mendapat petunjuk dan
barangsiapa yang mengingkarinya maka tersesat. Dan mereka para rasul telah menyampaikan
semua yang telah diturunkan Allah kepada mereka secara jelas. Mereka telah menunaikan
semua amanah, membimbing umat dan berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya,
menegakkan hujjah, tidak ada sedikitpun isi risalah yang diganti atau diubah atau
disembunyikan mereka. Kita wajib beriman dengan Rasul rasul utusan Allah.

    Barangsiapa makhluk Allah yang mendustakan Rasul maka mereka dianggap
mendustakan Allah. Kenabian merupakan perantara antara Allah dan makhluk dalam menyampaikan syari’at-Nya, dan status kenabian merupakan hak Allah subhanahu wataala dimana Dialah yang menentukan siapa yang Dia kehendaki untuk mendapatkan kenabian, tidak ada usaha atau pilihan dari seorang hamba untuk mendapatkan status tersebut. Allah berfirman:

13. "Dan akan sempit pula dadaku serta tidak lancar lidahku; oleh itu utuskanlah perintahMu kepada
Harun (supaya ia membantuku).

107. dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat
bagi sekalian alam.

36. dan Sesungguhnya Kami telah mengutus Dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul (dengan
memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah Taghut".
maka di antara mereka (yang menerima seruan Rasul itu), ada Yang diberi hidayah petunjuk oIeh
Allah dan ada pula Yang berhak ditimpa kesesatan. oleh itu mengembaralah kamu di bumi, kemudian
lihatlah Bagaimana buruknya kesudahan umat-umat Yang mendustakan Rasul-rasulNya.


Rukun kelima: beriman kepada hari akhirat

    Meyakini akan berakhirnya kehidupan dunia ini dan setelah itu akan
memasuki alam lain, dimulai dengan kematian dan kehidupan alam kubur untuk kemudian
terjadinya hari kiamat dan selanjutnya adalah kebangkitan (dari kubur), dikumpulkan di
padang mahsyar dan diputuskan ke surga atau neraka.

    Iman kepada hari akhirat merupakan salah satu rukun Iman yang tidak
sempurna keimanan seseorang tanpanya, barangsiapa yang mengingkarinya maka dia telah
kafir. Ketika Jibril datang kepada rasulullah dan bertanya: “ Beritahukan kepadaku tentang
Iman? Beliau menjawab: “Kamu beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitabkitab-Nya,
para rasul-Nya, hari akhirat, dan kamu mengimani taqdir baik ataupun buruk.” (HR.
Muslim).

    Para Ulama telah membagi tanda-tanda datangnya hari kiamat ini kepada dua
macam: Pertama: Tanda-tanda kecil, yaitu yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dan itu
banyak sekali, sebagian besarnya telah terjadi.

1. telah hampir saat (kedatangan hari kiamat) dan terbelahlah bulan.

43. Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju (ke padang Mahsyar) Dengan
keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke (tempat) berhala-berhala (yang mereka sembah dahulu),

26. Wahai Daud, Sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah di bumi, maka jalankanlah
hukum di antara manusia Dengan (Hukum syariat) Yang benar (yang diwahyukan kepadamu); dan
janganlah Engkau menurut hawa nafsu, kerana Yang demikian itu akan menyesatkanmu dari jalan
Allah. Sesungguhnya orang-orang Yang sesat dari jalan Allah, akan beroleh azab Yang berat pada
hari hitungan amal, disebabkan mereka melupakan (jalan Allah) itu.

Rukun keenam: beriman dengan Qada’ dan
Qadar


Qada bermaksud pelaksanaan. Adapun qadar bermaksud sukatan.Terbahagi kepada dua
bahagian iaitu: Qada Mubram dan Qada Muallaq.
Qada Mubram: Adalah ketentuan Allah Taala yang pasti berlaku dan tidak dapat dihalang
oleh sesuatu apa pun. (Contoh: Mati pasti akan berlaku).
Qada Muallaq: Adalah ketentuan yang tidak semestinya berlaku bahkan bergantung kepada
sesuatu perkara. (Contoh: Panjang umur bergantung kepada menghubungkan silaturrahim dan
amal kebajikan yang lain). Sabda Rasulullah S.A.W. bermaksud:
    Tidak boleh ditolak qadar Allah Taala melainkan doa. Dan tiada yang boleh
Memanjangkanumur melainkan membuat baik kepada ibubapa.
(Riwayat Hakim, Ibnu Hibban dan Tarmizi).

    Keperluan kepada konsep qada dan qadar di dalam Islam adalah:
- Menisbahkan kepada Allah Taala di atas segala yang berlaku di dunia ini.
- Beriman bahawa hanya Allah Taala yang memiliki kuasa mutlak menentukan urusan di
dunia ini.
- Menyedarkan bahawa manusia itu lemah dan perlu kepada bantuan Allah Taala.
- Hikmah qada dan qadar disembunyikan dari pengetahuan hamba adalah supaya seseorang
hamba itu sentiasa berusaha dan taat kepadaNya.

Sebagai umat Islam yang beriman adalah kita diwajibkan mempercayai dan mengimani qada
dan qadar. Segala yang berlaku adalah dari Allah Taala semuanya. Kita hanya mampu
berusaha dan berdoa akan tetapi Allah Taala jualah yang Maha Berkuasa yang menuntukan
segala sesuatu itu. Saya ingin sarankan agar kita semua dapat mempelajari ilmu aqidah Ahl
al-Sunnah Wa al-Jamaah dengan lebih mendalam dan terperinci.

49. Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan).

70. Bukankah Engkau telah mengetahui bahawasanya Allah mengetahui Segala Yang ada di langit
dan di bumi? Sesungguhnya Yang demikian itu ada tertulis di Dalam Kitab (Lauh Mahfuz);
Sesungguhnya hal itu amatlah mudah bagi Allah.

29. dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu (mengenai sesuatupun), kecuali Dengan cara
Yang diatur oleh Allah, Tuhan Yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam.************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com