Riba dan kemudharatannya

Disediakan Untuk : Ustaz Abd Aziz Bin Harjin
Disediakan Oleh : Nur Ain Syahirah Binti Mohamati

Riba Sebelum Islam
A.    PENGERTIAN RIBA
 Takrifan atau pengertian riba menurut lughat (bahasa) ialah bertambah.

 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan bertambah subur ia.
 (Al-Haj:5)
 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain.
 (Al-Nahl:92)
 Al-Riba makna asalnya adalah bertambah. Bertambah bermaksud sama ada yang
 bertambah itu bendanya sendiri atau bertambah dengan yang lain, seperti satu dirham
 menjadi dua dirham. Bahkan sebenarnya setiap jual beli yang haram digolongkan sebagai
 riba.
 Riba menurut istilah syarak ialah pertambahan dalam benda-benda tertentu. Riba itu
 sendiri terbahagi kepada dua perkara, iaitu:
o    Riba Fadhal
o    Riba Nasi’ah


B.    RIBA DALAM AGAMA YAHUDI
 Seperti kita ketahui orang-orang Yahudi banyak helah, tipu daya dan suka berdolak-
 dalik. Sehinggakan nabi mereka sendiri pun mereka tipu dan mereka khianati. Diantara helah
 mereka yang jelas batil itu ialah helah dalam masalah riba, walaupun perkara itu telah jelas
 dilarang oleh Allah S.W.T dan diharamkan kepada mereka.

 Firman Allah SWT dalam menceritakan orang-orang Yahudi:

 Maksudnya:
 Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan ke atas mereka (memakan
 makanan) yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan kerana mereka banyak
 menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka makan riba, padahal
 sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan kerana mereka memakan harta orang
 dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara
 mereka itu siksa yang pedih.
 (Al-Nisa’:160-161)
 Imam Al-Hafiz Ibnu Kathir r. a dalam mentafsirkan ayat itu berkata: “Allah S.W.T telah
 melarang mereka (orang-orang Yahudi) daripada mengambil atau memakan riba. Sekalipun
 dilarang, mereka mengambilnya dan memakannya. Mereka mencari pelbagai alasan dan
 helah untuk menghalalkannya dan akhirnya mereka memakan harta orang lain secara batil. ”
 Adapun nas (dalil-dalil) yang mengharamkan riba telah diputar-belitkan orang-orang
 Yahudi. Mereka memesongkannya dengan megatakan bahawa riba yang dilarang itu adalah
 antara sesama orang Yahudi. Sedangkan Muamalah (berurusniaga) dengan orang bukan
 Yahudi walaupun dengan cara riba, maka tidak dilarang mengikut mereka.
 Berkata salah seorang Yahudi, yang tergolong ulama mereka: “Kalau ada orang Nasrani
 (Kristian) yang memerlukan wang dirham, maka orang Yahudi boleh mengambil kesempatan
 ke atasnya dari pelbagai penjuru. ”
 Kata orang Yahudi itu boleh melaksanakan riba walaupun dengan keuntungan yang
 berkali ganda. Tidak ada halangan walaupun dengan cara mencekik orang lain sehinggga dia
 tidak terdaya dan tidak sanggup membayarnya.
 Kalau orang yang berhutang itu belum membayar hutangnya bererti bunga berjalan terus.
 Terkadang kalau sudah setahun atau lebih bunga lebih banyak daripada jumlah pinjaman.
 Dalam keadaan seperti itu orang Yahudi, dengan bantuan hakim (atas undang-undang yang
 mereka buat sendiri), sudah boleh mengambil barang jaminan.
 Maka jelaslah dari firman Allah S.W.T bahawa Allah sebenarnya melarang orang-orang
 Yahudi daripada mengamalkan riba di dalam kitab Taurat. Mereka menyalahi perintah Allah,
 mereka mencari helah dan menukar kalimat yang terkandung dalam Taurat itu. Mereka
 menganggap bahawa larangan itu hanya sesama orang Yahudi. Sedangkan urusiaga dengan
 orang bukan Yahudi tdak dilarang mengamalkan riba. Itulah sebabnya Allah S.W.T
 menceritakan keburukan mereka seperti ayat tadi.


C.    RIBA ZAMAN JAHILIAH
 Riba banyak berlaku pada zaman jahiliah. Orang-orang zaman jahiliah menganggap
 riba itu sebagai sesuatu yang amat menguntungkan. Imam Al-Tabari dalam kitabnya berkata,
 yakni riwayat yang diterima dari Mujahid: “Mereka ada zaman jahiliah, kalau ada hutang
 piutang, maka berkatalah orang yang berhutang kepada si pemberi pinjaman: “Engkau
 mendapatkan sejumlah itu dan ini jika engkau tangguhkan pembayaran. ” Maka yang memberi
 pinjaman pun menangguhkannya.
 Amalan yang biasa berlaku pada zaman jahiliah, apabila sudah sampailah masa untuk
 membayar hutang, berkatalah orang yang memberi pinjaman kepada si peminjam: “Sekarang
 boleh engkau pilih, sama ada engkau bayar hutangmu atau ditangguhkan pembayarannya
 tetapi bertambah hutangmu. ”
 Jika dia belum membayarnya bererti bertambahlah hutangnya an pembayarannya masih
 boleh ditangguhkan. Riba atau bunga yang dikenakan pada zaman jahiliah adalah secara
 berkali ganda.
 Orang pada zaman jahiliah, jika ada orang lain yang berhutang kepadanya, maka
 apabila sudah sampai masa yang ditentukan, dia didatangi orang yang berhutang itu
 kemudian berkata kepadanya: “Engkau bayar hutangmu sekarang atau bertambah
 hutanngmu?”
 Orang yang sanggup menbayarnya tentunya dia akan membayarnya. Jika tidak, maka
 ditingkatkanlah kepada usia binatang yang dia pinjam itu. Misalnya jika dia meminjam
 binatang yang berumur satu tahun, maka ketika membayarnya mesti membayar binatang
 yang berumur dua tahun. Jika tidak sanggup membayarnya pada masa yang dijanjikan, tahun
 berikutnya harus membayar binatang yang berumur tiga tahun, begitulah seterusnya.
 Begitu juga jika yang dipinjam itu jenis wang. Misalnya kita meminjam wang
 sebanyak seratus ringgit kepada seseorang selama satu tahun. Ketika membayarnya nanti
 mesti membayar dua ratus ringgit. Jika ditangguhkan lagi ke tahun berikutnya, jumlah
 pinjaman menjadi tiga ratus ringgit. Jika tidak sanggup ke tahun berikutnya, terpaksa
 membayar empat ratus ringgit dan begitulah seterusnya.
 Cara seperti inilah yang dilarang seperti firman Allah:

 Maksudnya:
 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan
 bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan.
 Riba pada zaman jahiliah dianggap perkara biasa dan sesuatu yang amat
 menguntungkan bagi orang yang memiliki harta (orang kaya). Orang yang mmpunyai harta
 tidak peduli sama ada orang yang meminjam itu rugi, tercekik, bertambah miskin dan
 sebagainya, yang penting dia mendapat untung yang banyak.
 Ini semua tidak lain daripada buruknya akhlak dan hilangnya rasa kemanusiaan pada
 zaman itu. Masyarakat jahiliah tidak mempunyai rasa kasih sayang. Tidak ada hubungan
 yang baik antara sesama insan. Antara satu dengan yang lain tidak saling menghormati.
 Orang tua tidak menyayangi yang muda, orang muda tidak menghormati orang yang lebih
 tua dan orang kaya tidak kasihan melihat orang miskin.
 Dan yang lebih menyedihkan lagi amalan riba itu bukan hanya berlaku bagi
 masyarakat jahiliah tetapi merebak di kalangan masyarakat kita, masyarakat yang sudah
 menerima kitab Al-Quran dan juga mengakui Nabi Muhammad S.A.W sebagai nabinya.
 Setiap muslim sebenarnya wajib mengamalkan apa yang disebutkan Al-Quran dan
 yang disampaikan oleh junjungan kita Muhammad S.A.W. orang yang masih mengamalkan
 riba dan tidak mengindahkan ketentuan Quran dan hadis, sebenarnya mereka telah kembali
 ke zaman jahiliah.

Riba Menurut Islam
A.    HATI-HATI TERHADAP RIBA

 Seperti kita ketahui, banyak nas, sama ada Al-Quran atau hadis, yang melarang riba oleh
kerana Al-Quran dan hadis adalah sumber yang suci. Seseorang yang berpandukan Al-Quran dan hadis atau menjadikannya sebagai sumber hukum akan bahagia, manakala jika seseorang itu tidak berpandukan Al-Quran dan hadis akan merana di dunia dan akhirat.

 Dalam A-Quran ada disebutkan, seseorang yang berpaling daripada mengingati Allah SWT (tidak mengamalkan Al-Quran) akan mendapat penghidupan yang sempit dan dibangkitkan di padang masyar nanti dalam keadaan buta.

B.    AYAT-AYAT YANG MELARANG RIBA
 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Orang-orang yang makan riba (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti
 berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan
 mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya
 jual beli itu sama dengan riba dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai
 kepada mereka larangan daripada Tuhannya, lalu terus berhenti daripada riba, maka
 baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya
 terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengmbil riba), maka orang itu adalah
 penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.
 (Al-Baqarah:275)
 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap
 orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
 (Al-Baqarah:276)
 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah saki-baki riba
 (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
 (tidak meninggalkan riba), maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu.
 Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak
 menganiaya dan tidak pula dianiaya.
 (Al-Baqarah:278-279)
 Menurut Ibnu Abbas, ayat ini merupakan ayat yang terakhir yang diturunkan kepada
 junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kami memakan riba dengan berlipat kali ganda,
 dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
 (Ali Imran:130)
 Allah SWT berfirman dalam menceritakan keadaan orang-orang Yahudi yang dilarang
 mengambil riba tetapi mencari helah dan alasan untuk menghalalnya.

 Firman Allah:

 Maksudnya:
 Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang
 daripadanya, dan kerana mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, Kami telah
 menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
 (Al-Nisa’:161)

 Dan firman-Nya lagi:

 Maksudnya:
 Dan apa yang kamu datangkan daripada riba agar iabertambah pada harta manusia, maka riba
 itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu
 maksudkan untuk mencapai keredaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang
 yang menggandakan pahalanya.
 (Al-Ruum:39)
C.    HADIS-HADIS YANG MELARANG RIBA
 Dari Jabir, beliau berkata:

 Maksudnya:
 Rasulullah saw melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang mewakilkannya, juru
 tulisnya dan dua orang yang menjadi saksi. Dan beliau bersabda: “Mereka itu semua adalah
 sama”.
 (H. R. Muslim)
 Dari Samurah bin Jundab r. a, katanya Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “Pada suatu malam, aku melihat dua orang lelaki (dua malaikat) yang datang kepadaku. Mereka membawa saya ke Baitul Maqdis. Kami berjalan sehingga sampai di sebatang sungai darah. Saya melihat seorang lelaki berdiri di tepi sungai itu sementara seorang lagi lelaki berdiri di tengah-tengah sungai. Lelaki yang berdiri di tepi sungai ada batu di hadapannya. Dia sentiasa berdiri memperhatikan lelaki yang berdiri di tengah sungai. ”
 “Ketika lelaki yang berdiri di tengah sungai ingin keluar dari sungai, dia dilempari batu sehingga mulutnya pecah dan berdarah. Kemudian mulutya kembali lagi seperti biasa. Dia berjalan lagi untuk keluar dari sungai tetapi lelaki yang berdiri di tepi sungai melemparinya sehingga hancur mulutnya. Begitulah seterusnya setiap kali dia ingin keluar dari sungai terus saja diserang. Melihat kejadian yang aneh itu, saya bertanya kepada Jibril. Katanya lelaki yang dilempari itu sehingga berdarah mulutnya adalah orang yang memakan riba. ”
 Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

 Maksudnya:
 Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Mereka bertanya: “Apa yang tujuh perkara itu ya
 Rasulullah?” Rasulullah saw bersabda:

 1. Menyekutukan Allah.
 2. Mengerjakan sihir.
 3. Menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan Allah kecuali yang layak dibunuh.
 4. Memakan riba.
 5. Memakan harta anak yatim.
 6. Lari dari peperangan
 7. Menuduh wanita beriman yang baik dan terhormat.
 Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan dalam hadis ini. Syirik atau menyekutukan Allah maksudnya menyembah selain Allah atau menganggap ada tuhan selain Allah. Walaupun belum sampai peringkat menyembah selain Allah, namun dengan hanya menganggap ada kuasa yang setanding dengan kuasa Allah pun telah termasuk syirik.
 Manakala, sihir pula maksudnya mengamalkan ilmu hitam. Contohnya, minta tolong kepada jin atau syaitan untuk tujuan tertentu. Menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali yang layak dibunuh. Orang yang layak dibunuh adalah, orang yang membunuh, orang yang berzina dan orang murtad. Tetapi setelah ada keputusan mahkamah dan yang membunuhnya pun adalah orang yang ditugaskan untuk itu maka orang seperti itu wajib dibunuh.
 Masalah memakan riba dan memakan harta anak yatim mungkin sudah jelas bagi kita semua namun, lari dari peperangan bermaksud lari ketika berperang dengan orang kafir atau ketika bertemu.
 Menuduh wanita beriman yang baik dan terhormat. Wanita yang dimaksudkan adalah wanita muslimah atau solehah, dimana wanita tersebut mengerjakan perintah Allah dan tidak ada mengerjakan dosa besar. Apabila wanita seperti ini dituduh berzina misalnya, sedangkan yang menuduh tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi, maka yang menuduh itu berdosa besar dan akan disebat lapan puluh kali sebagai balasan.

D.    RIBA FADAL

1.    Dalil-dalil tentang riba Fadal

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama banyak, dan janganlah kamu mendapat keuntungan dari sebahagian atas sebahagian yang lain. Janganlah kamu menjual wang kertas dengan wang kertas kecuali sama banyak dan janganlah kamu mendapat keuntungan dari sebahagian atas sebahagian yang lain. Dan janganlah kamu menjual (jangan jual beli) hutang dengan tunai.
 (H. R. Bukhari)

Dari Usman bin Affan, Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
Janganlah kamu menjual satu dinar dengan dua dinar, dan jangan menjual satu dirham dengan dua dirham.
 (H. R. Muslim)

Dari Abu Sa’id Al-Khudri, katanya Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, semuanya mesti sama banyak dan serah terima dengan tunai. Sesiapa yang melebihkan atau minta dilebihkan bererti dia mengamalkan riba, yang menerima dan yang memberi sama saja.
 (H. R. Muslim)

Dari Ubadah bin Samit r. a, Rasulullah saw bersabda:

Maksudnya:
Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam, semuanya mesti sama banyak dan sama-sama menyerahkan. Kalau berlainan jenisnya maka berjual belilah sesuka hati kamu, asalkan secara tunai dengan tunai.

 Dari Makmar bin Abdullah, bahawa beliau mengutuskananaknya untuk membawa segantang gandum ke pasar. Beliau berkata kepada anaknya: “ Juallah ini kemudian belikan dengannya gandum yang lain. ” Anaknya pun pergi. Dia mendapat satu gantang gandum bersama tambahannya. Dia ceritakan itu kepada ayahnya di rumah.

 Mendengar yang demikian Makmar berkata, “ Mengapa engkau lakukan ini? Bawa semula gandum ini ke sana dan jangan bawa ke mari kecuali sebanyak yang engkau bawa tadi. Sebab saya mendengar Rasululah saw bersabda:

Maksudnya:
Makanan dengan makanan, maka semisal dengan semisal (sama banyak)

 Kata Makmar lagi: “Makanan kami ketika itu (zaman Rasul) adalah gandum. ” Ada yang berkata: “Ini tidak sama dengan zaman Rasul itu. “Beliau menjawab: “Saya takut dianggap sama. ”

 Imam Malik memakai hadis ini tentang menghukumkan sama di antara Al-Hantah
 dan Al-Sya’ir (sama-sama jenis gandum). Menurut beliau tidak boleh memperjual-
 belikan keduanya (tukar-menukar) kecuali secara sama.
2.    Hukum riba

 Imam Nawawi r. a berkata: “Ijmak (sependapat) semua kaum muslimin bahawa
riba hukumnya haram secara keseluruhan. Para ulama hanya berbeza pendapat tentang takrif riba dan huraiannya. ”

 Rasulullah saw menetapkan bahawa harta Ribawi, yakni barang-barang yang dianggap sebagai riba, maksudnya jual-beli atau tukar-menukar ada peraturan tertentu, ada enam jenis:

 o. Emas
 o. Perak
 o. Al-Burr (sejenis gandum)
 o. Al-Sya’ir (gandum)
 o. Tamar
 o. Garam

 Menurut ulama zahiriah ini sajalah yang dianggap sebagai Barang Ribawi. Ulama zahiriah maksudnya ulama-ulama yang hanya melihat zahir ayat atau hadis. Mereka tidak mengkaji ayat atau hadis lain, tidak memakai qiyas dan sebagainya.

 Ulama-ulama yang bukan zahiriah berkata: “Bukan hanya enam jenis barang yang dianggap ribawi tetapi termasuk juga barang yang lainnya yang sama illat atau sebabnya dengan salah satu yang enam seperti yang ditentukan oleh Rasulullah saw. ”

 Namun demikian mereka berbeza pendapat tentang illat yang menjadi sebab mengapa ia digolongkan sebagai harta ribawi. Maksudnya apa saja yang menyebabkan sesuatu benda itu dianggap sama dengan emas, perak, gandum dan sebagainya.

 Imam Syafii berkata: “Illat emas dan perak adalah masalah harganya. ” Maksudnya setiap benda yang mahal dusamakan dengan emas dan perak dan dianggap sebagai harta ribawi.
 Kata Imam Syafii lagi: “Sedangkan empat yang lainnya illatnya adalah sebangsa
 yang dimakan. Maka jenis makanan lainnya pun dianggap sebagai harta ribawi. ”
 Imam Malik setuju dengan pendapat Imam Syafii tentang emas dan perak.
 Sedangkan empat yang lainnya menurut illatnya adalah makanan yang tahan disimpan
 dalam waktu yang lama.
 Menurut mazhab Abu Hanifah: “Illat emas dan perak adalah timbangan, sedangkan
 illat empat yang lainnya adalah sukatan. Bererti setiap benda yang ditimbang disamakan
 dengan emas dan perak, sedangkan benda yang disukat (dijual pertabung contohnya)
 disamakan dengan empat yang lainnya. ”
 Menurut mazhab Imam Ahmad, mazhab ini juga mennurut Imam Syafii dalam qaul
 qadimnya, begitu juga menurut Said bin Al-Musayyab, illat pada yang empat adalah
 timbang dan sukat. Bererti menurut pendapat ini setiap makanan yang ditimbang atau
 disukat disamakan dengan harta ribawi yang empat macam tadi.
 Imam Ibnu Taimiah berkata: “Sependapat jumhur para sahabat, tabiin dan imam,
 yang empat bahawa tidak boleh menjual atau tukar-menukar barang yang enam jenis
 kecuali, tukar sesama jenis yang sama, kecuali sama banyak dan serah terima secara
 tunai. Kalau ditambah atau dilebihkan, maka lebihnya itu dianggap memakan harta orang
 lain secara bail. ”
 Barang-barang dimaksudkan Ibnu Taimiah ialah:
 ~ Emas
 ~ Perak
 ~ Al-Hintah (biji gandum)
 ~ Al-Sya’ir (gandum)
 ~ Tamar
 ~ Buah anggur kering
 Dan juga ijmak para ulama bahawa tidak boleh menjual barang ribawi dengan
 barang yang sama dengannya, atau yang sejenis dengannya, secara bertangguh. Bererti
 mesti tunai dan serah terima ketika jual-beli atau tukar-menukar. Begitu juga tidak boleh
 ada yang lebih jika tukar-menukar barang yang sama, misalnya menukarkan emas dengan
 emas.
 Begitu juga kata mereka tidak boleh berpisah sebelum serah terima jika tukar-
 menukar barang yang sama, contohnya menukarkan emas dengan emas yang lain,
 menukarkan tamar dengan tamar. Bahkan tidak boleh walaupun hanya jenisnya sama
 (hanya sama illat), misalnya menukarkan emas dengan perak.
 Kesimpulannya, barang-barang yang dianggap ribawi atau sama illat dengan emas
 dan perak adalah setiap barang yang mahal harganya. Sedangkan empat yang lainnya,
 sesuatu benda itu dianggap sama dengannya jika terhimpun padanya illat (sebab) seperti
 barang yang ditimbang, yang diukat dan ia adalah makanan yang sama jenis. Misalnya
 segala jenis gandum, termasuk padi, dianggap sebagai barang riba. Maksudnya bukanlah
 benda itu tidak halal tetapi kalau ingin tukar-menukar barang yang sama atau sejenis
 hendaklah mengikuti peraturan tertentu.
3.    Hikmah diharamkan riba

 Tidak diragukan lagi bahawa Allah SWT menyuruh sesuatu atau melarangnya kerana ada sebab atau hikmahnya. Sebenarnya masalah hikmah adalah ilmu yang khusus dimiliki oleh Allah SWT. Kita tidak diwajibkan untuk mengetahui hikmah setiap perintah. Kita hanya diwajibkan melaksanakan perintah itu.
 Begitu juga tentang larangan, kita tidak diwajibkan mengetahui apa hikmahnya ia
 dilarang. Kewajipan kita adalah meninggalkan larangan itu. Kalau ada manusia yang
 mengetahui hikmah sesuatu perintah atau larangan, bererti itu adalah ilmu tambahan
 daripada Allah. Kita mungkin saja mengetahui hikmah sesuatu perintah atau larangan
 kalau kita mengkaji atau mengamatinya.

 Di antara sebab atau hikmah riba itu diharamkan ialah:
 1. Riba mengandungi unsur kezaliman sedangkan Allah SWT mengharamkan
 kezaliman.
 2. Menutup ruang atau jalan bagi mereka yang mempunyai hati yang busuk.
 3. Riba banyak mengandungi penipuan.
 4. Riba bertentangan dengan cara yang ditentukan Allah SWT.
E.    RIBA NASI’AH

 Riba nasi’ah ini ada dua perkara yang akan dibahas, iaitu tentang pengertiannya
 dan tentang dalil-dalil yang meneragkan riba nasi’ah.

1. Pengertian riba nasi’ah

 Bagi masyarakat jahiliah, istilah nasi’ah tidak asing lagi bagi mereka. Malah
 istilah itu sangat popular pada zaman jahiliah. Ini terjadi kerana pada zaman tesebut
 salah seorang daripada mereka memberikan hartanya kepada orang lain
 (meminjamkannya) sampai waktu tertentu, kemudian keuntungan diambil daripadanya
 setiap bulan dalam kadar yang tertentu sementara harta yang dipinjamkan itu tetap utuh.

 Pemilik harta menarik hartanya semula apabila sudah sampai masa yang ditentukan,
 bererti, peminjam harus mengembalikan atau membayarnya. Boleh ditangguhkan tetapi
 bunganya bertambah sekiranya peminjam tidak sanggup.

 Ini dinamakan riba nasi’ah, yang juga sesuai disebut sebagai riba fadal
 berdasarkan lebihan yang diambil daripadanya. Dinamakan riba nasi’ah kerana yang
 dimaksudkan dengannya ialah zat dan modal harta baru.

 Menurut Ibnu Abbas r. a yang haram hanyalah riba nasi’ah, oleh disebabkan riba
 nasi’ah inilah yang sangat terkenal pada zaman jahiliah katanya.

2. Dalil-dalil tentang riba nasi’ah

 Menurut ijmak ulama, riba nasi’ah memang haram tanpa ada sebarang keraguan.
 Sedangkan riba fadal ada perbezaan pendapat di antara ulama, termasuk Ibnu Abbas.
 Namun demikian menurut satu pendapat, Ibnu Abbas pun menarik pendapatnya dan
 beliau sependapat dengan para sahabat lain tentang haramnya riba fadal.

 Begitu juga riba nasi’ah, haram hukumnya dan nasnya ada berdasarkan Al-Quran,
 hadis dan ijmak ulama.

 Dari Abu Salih: Saya mendengar Abu Said Al-Khudri berkata yang maksudnya:
 “Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham sama banyak dengan sama. Sesiapa yang
 melebihkan atau minta dilebihkan bererti dia telah mengerjakan riba. ”

 Mendengar yang demikian Abu Salih berkata kepada Abu Said: “Tetapi Ibnu
 Abbas berpendapat lain, maksudnya hanya riba nasi’ah tidak boleh. ” Abu Said Al-
 Khudri berkata, “Saya sudah menjumpai Ibnu Abbas dan saya berkata kepadanya:
 “Apakah pendapatmu ini engkau dengan dari Rasulullah saw atau engkau jumpai dalam
 Al-Quran?”

 Ibnu Abbas menawab, “Saya tidak mendengarnya dari Rasulullah saw dan juga
 tidak menjumpai dalam Al-Quran. Saya hanya mendengar dari Usamah bahawa
 Rasulullah saw bersabda:

 Maksudnya:
 Riba hanya pada riba nasi’ah

 Menurut riwayat, Ibnu Abbas berkata, “Bercerita kepadaku Usamah bin Zaid
 bahawa Rasulullah saw bersabda:

 Maksudnya:
 Ingatlah bahawa riba itu hanyalah pada nasi’ah

 Imam Nawawi r. a berkata: “Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpegang kepada hadis
 Usamah bin Zaid itu tetapi akhirnya mereka menarik pendapatnya dan berpendapat
 bahawa riba fadal juga haram. Bererti tidak boleh menukarkan barang yang sama jenis
 kecuali secara sama (banyaknya) dan dilaksanakan secara tunai.

 Bererti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar mengatakan hanya riba nasi’ah yang
 diharamkan kerana tidak sampai kepada mereka larangan menukarkan barang yang sama
 jenis secara berlebih atau kurang. Setelah sampai kepada mereka hadis yang melarang itu
 barulah mereka menukar pendapatnya.

 Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar: “Sependapat para ulama tentang sahnya hadis
 Usamah dan mereka berbeza pendapat tentang boleh atau tidanya menggabungkan hadis
 itu dengan hadis Abu Said Al-Khudri. Ada yang mengatakan hadis Usamah itu
 dimansuhkan oleh Abu Said.

 Ada yang mengatakan maksud hadis: “Tidak ada riba kecuali riba nasi’ah, ”
 maksudnya tidak ada riba yang berat siksa dan dosanya. Ini samalah dengan kata-
 kata orang Arab: “Tidak ada yang alim di kampung itu selain Zaid. ” Terkadang mereka
 berkata begitu walaupun banyak ulama di kampung itu. Ini bermaksud tidak ada yang
 betul-betul alim.

 Kesimpulannya, riba nasi’ah dan riba fadal adalah sama-sama haram hukumnya.
 Hanya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang mengatakan riba fadal tidak haram tetapi
 akhirnya mereka pun mengatakan haram.

F.    JUAL BELI SECARA AL-‘INAH

1.    Pengertian Al-‘Inah

 Al-‘Inah ialah menjual sesuatu kepada seseorang (pembeli) dengan cara berhutang kemudian menyerahkan barang kepadanya. Kemudian si penjual membeli barang itu lagi dari si pembeli dengan harga yang lebih murah sebelum si pembeli membayar barang itu.

 Misalnya si A menjual kereta kepada si B dengan harga RM12000 dengan cara hutang selama 4 tahun. Kemudian si A membeli kereta itu pula dari si B dengan harga RM11000 tunai sedangkan wang yang RM12000 tetap menjadi hutang si B.

2.    Hukum Al-‘Inah

 Berikut ini kami terangkan hukum dan nas-nas yang menerangkan Al-‘Inah. Dari Umar r. a: “Saya mendengar Rasulullah saw bersabda. ”

 Maksudnya:
 Kalau kamu berjual beli secara Al-‘Inah, kamu mengambil ekor lembu, kamu reda
 bercucuk tanam dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah menimpakan kehinaan
 kepada kamu, yang mana Dia tidak akan mencabutnya sehingga kamu kembali kepada
 agama kamu.
 (H. R. Abu Daud)

 Hadis ini memerlukan banyak penjelasan. Jual beli secara Al-‘Inah sudah diterangkan. Mengambil ekor lembu maksudnya mengambilnya untuk mencambuk manusia. Ini maksudnya apabila di tengah-tengah masyarakat sudah banyak berlaku penindasan. Reda dengan bercucuk tanam bukan bererti bercucuk tanam atau bertani itu tidak baik. Ini maksudnya jika kita sudah puas dengan kerja sebagai petani saja dan tidak berusaha meningkatkannya. Kembali kepada agama bermaksud kembali mengamalkan ajaran Islam.
 Menurut sekumpulan ulama, haram hukumnya jual beli Al-‘Inah. Di antara ulama yang berpendapat demikian termasuklah Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebahagian pengikut Imam Syafie.

Kesan Riba Dan Mudaratnya

 Riba mempunyai kesan buruk mengandungi mudarat dan sangat membahayakan. Allah SWT tidak memerintahkan sesuatu kepada hamba-Nya melainkan kerana ada kebaikannya dan mendatangkan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat. Sebaliknya, Allah SWT melarang sesuatu kerana ada mudarat dan keburukannya. Keburukannya itu juga termasuk keburukan di dunia dan akhirat. Mudarat dan keburukan riba boleh dilihat seperti:

1.    Riba mengubah cara berfikir dan merosakkan akhlak seseorang. Buktinya dapat dilihat pada orang yang suka mengamalkan riba iaitu mereka bersifat bakhil, orang yang sempit dadanya, yang kurang rasa kemanusiaan, hamba dunia, orang yang sangat mengutamakan harta dan sebagainya.

2.    Riba merosakkan masyarakat. Riba dikatakan merosakkan masyarakat kerana masyarakat yang mengamalkan riba adalah kumpulan manusia yang tidak mahu saling tolong-menolong. Orang-orang yang tidak mahu menolong orang lain kecuali kalau ada keuntungan di sebaliknya. Masyarakat yang bersikap seperti ini tidak mungkin mendapat keamanan dan ketenangan. Tidak ada perasaan kasih sayang, ingin membalas budi dan rasa hormat kepada orang lain.

3.    Riba membahayakan ekonomi. Dikatakan membahayakan ekonomi kerana sistem riba terjadi pinjam meminjam yang tidak betul. Pinjaman ada beberapa jenis:

a) Pinjaman yang diterima oleh individu yang sangat memerlukan untuk menutupi
 keperluan mereka yang mendasar. Lapisan masyarakat seperti inilah yang paling
 merasakan perit dan pahitnya sistem riba. Orang-orang seperti ini kalau sudah jatuh
 ke dalam perangkap orang yang mengamalkan riba, sudah pasti mereka todak
 dapat lolos lagi sepanjang hayatnya. Mereka tidak mungkin sanggup membayar
 hutangnya kerana hutangnya bertambah terus. Bahkan hutang itu mungkin akan
 berterusan sehingga ke anak cucunya.

b) Pinjaman yang diterima oleh orang yang menjalankan perniagaan, orang yang
 membuka kilang, orang yang mengusahakan tanah dan sebagainya.

c) Pinjaman yang diterima oleh pemerintah dari negara lain untuk membangunkan
 negara. Pinjaman seperti ini, yang memakai sisitem riba, kesusahan atau akibatnya
 akan ditanggung oleh seluruh rakyat. Tidak kira pinjaman itu digunakan untuk
 perniagaan, untuk kilang dan sebagainya. Begitu juga pinjaman yang diterima
 negara miskin dari negara kaya, maka yang menderita atau menanggunng
 akibatnya adalah rakyat. Biasanya negara miskin akan susah melepaskan diri dari
jerat hutang itu. Ini semua disebabkan tidak mengikuti cara yang digariskan oleh
 Islam. Padahal Islam menyuruh umatnya supaya menolong orang yang kesusahan atau
 orang miskin. Firman Allah dalam surah Al-Ma’idah ayat 2 yang bermaksud:
 “Bertolong-tolonganlah kamu atas jalan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong-
 tolongan atas jalan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah,
 sesungguhnya Allah amat bersangatan siksa-Nya. ”

Rasulullah saw menyuruh umatnya saing mencintai dan berkasih-kasihan.
 Rasulullah saw bersabda:

 Maksudnya:
 Sesungguhnya orang mukmin terhadap mukminyang lain adalah seperti sebuah
 bangunan yang mana sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Beliau
 menyatukan jari-jarinya.
 ( H. R. Bukhari)

 Rasulullah saw bersabda yang bermaksud: “Perumpamaan orang-orang mukmin
 tentang rasa cinta dan kasih sayang mereka adalah seprti satu tubuh yang apabila
 salah satu organnya sakit, maka organ yang lain ikut merasakan sakit dan demam
 dan sama-sama tidak mahu tidur. ”

 Tidak mungkin selamat, tidak tercapai kebahagiaan dan tidak mungkin lepas dari
 angkara yang diakibatkan riba kecuali mengikut cara yang digariskan oleh Islam
 selaku agama yang lurus.

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau 
PERLIS
MALAYSIA

013-4006206
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
http://abdazizharjin.blogspot.com